شرح خدمات نظارت عالیه

در این بحث به ارائه شرح خدمات نظارت عالیه می پردازیم که می تواند مورد استفاده مشاوران و کارفرمایان محترم قرار گیرد.

 

شرح خدمات نظارت عالیه

خدمات برنامه ریزی ، تعیین روش اجرای کار ، کنترل پیشرفت کار

۱- بازبینی و اظهار نظر در مورد نحوه تفکیک طرح به پروژه ها و فعالیت های مختلف از نظر واگذاری به عوامل اجرایی (واحدهای خدمات مشاوره بر این کارهای جنبی و تکمیلی ، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات ) که در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی انجام شده است .

۲- تعیین فصل مشترک بین خدمات تفکیک شده قابل واگذاری به واحدهای خدمات مشاوره برای کارهای جنبی و تکمیلی، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و تعیین مسئولیت هر یک .

۳- بازبینی و اظهارنظر نسبت به برنامه زمانی کلی اجرای طرح که در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی تهیه شده است .

۴- پیگیری برای ایجاد سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و نظارت بر اجرای آن

۵- بررسی و تأیید برنامه زمانی تفصیلی واحدهای خدمات مشاوره، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل درگیر در طرح و ایجاد هماهنگی بین برنامه های آن ها در چارچوب برنامه زمانی کلی با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی

۶- بررسی و تأیید برنامه تأمین نیروی انسانی و ماشین آلات پیمانکاران

۷- بررسی گزارش پیشرفت کار ماهانه با جمع بندی گزارش های واحدهای خدمات مشاوره، دستگاه نظارت ، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات ، مقایسه عملیات انجام شده با برنامه زمانی ، ارائه راه حل برای جبران آن ها و انعکاس در برنامه تجدید نظر با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی

۸- تجدید نظر و بهنگام کردن برنامه زمانی کلی با توجه به پیشرفت کار و بر اساس گزارش ها و تحلیل های دریافتی با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی

 

خدمات مهندسی

۱- بازبینی طراحی در صورت لزوم و پیشنهاد تغییرات

۲- تعیین روش نظارت و تعیین مراحل بازدید کار

۳- تهیه فرم ها و مدارک مربوط به آزمایش ها ، بازدید های دوره ای کار و صدور گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف، صورت کارکردها و دستور کار

۴- تهیه فهرست آزمایش های کارگاهی

۵- تهیه فهرست وسایل آزمایشگاهی و ابزار خاص

۶- تدارک ، تنظیم مدارک فنی مانند استانداردهایی که برای کنترل کیفیت کارها در کارگاه لازم می باشد .

۷- بررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی مورد نیاز اجرای کار

۸- بررسی و تأیید فهرست ماشین آلات و ابزار اجرای کار

۹- تهیه فهرست مواد و مصالح عمده و تجهیزات طرح

۱۰- تهیه دستورالعمل های نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه و پس از نصب

۱۱- بررسی و تأیید فهرست قطعات یدکی و مواد مورد نیاز دوره بهره برداری با تعیین دوره زمانی مربوط

۱۲- پیگیری و تهیه دستورالعمل نگهداری و راهبردی تجهیزات از سوی تأمین کنندگان آن ها ، تنظیم و تأیید کفایت این مدارک

۱۳- تجدید نظر احتمالی در نقشه ها و مشخصات فنی با توجه به ضرورت های اجرایی ، تهیه نقشه ها و مدارک اصلاحی در جهت تطبیق با یافته ها و شرایط جدید و تأمین نیازهای برنامه زمانی

۱۴- تهیه نقشه های تکمیلی تفصیلی و نقشه جزئیات اجرایی برای اجرای کامل کار تا حدی که هیچگونه تنگنا و مشکلی که ناشی از نقص نقشه یا دستور کار باشد ، در بهره برداری به وجود نیاید ضمن هماهنگی با عوامل نظارت کارگاهی .

 

خدمات ارجاع کار

۱- ارجاع خدمات جنبی مورد نیاز طرح در دوره ساخت مانند نقشه برداری ، زمین شناسی ، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و ژئوفیزیک

د- خدمات هماهنگی ، اجرایی ، تحویل موقت

۱- تحویل کارگاه به پیمانکاران با همکاری کارفرما و با حضور عوامل نظارت کارگاهی

۲- بررسی و تأیید طرح جانمایی تجهیز کارگاه پیمانکاران با توجه به طرح کلی تجهیز کارگاه و گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی

۳- بررسی و تأیید روش های اجرایی پیشنهادی پیمانکاران با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی

۴- بررسی و تأیید سازمان اجرایی پیمانکاران در انطباق با سازمان پیشنهاد شده در قراردادهای مربوطه با توجه به اظهار نظر مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی

۵- ایجاد هماهنگی بین عملیات طرح با طرح های دیگر که دارای ارتباط و تأثیر متقابل با طرح هستند .

۶- برنامه ریزی جلسات هماهنگی با دستگاه نظارت ، کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح و تشکیل این جلسات به صورت منظم ، رسیدگی به مسائل  و موانع اجرای کار ، ثبت و صورتجلسه تصمیمات و پیگیری انجام آنها با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی

۷- بررسی و یافتن موانع اجرای کار ، ارائه راه حل پیگیری برای رفع آن ها

۸- تأیید صلاحیت عوامل پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات جزء

۹- تأیید صلاحیت عوامل کلیدی پیمانکاران مانند رئیس کارگاه و سرپرستان عملیات

۱۰- کنترل صلاحیت و مهارت فنی شاغلین کارهای حساس مانند جوشکاری

۱۱- ابلاغ دستورالعملهای ایمنی، بازدیدهای دوره ای در مورد رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی و ایمنی و بهداشتی از سوی پیمانکاران و ارائه راه حلهای مناسب با نوجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی

۱۲- ابلاغ دستورالعمل در مورد حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوی و حوادث طبیعی از سوی پیمانکاران

۱۳- کنترل دوره ای و منظم نیروی انسانی و ماشین آلات اجرای کار و حصول اطمینان از تناسب آن با بار کاری و برنامه تامین آنها با توجه به گزارشهای عوامل نظارت کارگاهی

۱۴- کنترل و پیگیری فعالیتهای تدارکات مصالح، تجهیزات و ماشین آلات اجرای کار از سوی پیمانکاران بر طبق برنامه با توجه به گزارش عوامل نظارت کارگاهی

۱۵- کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات و تنظیم صورتجلسه مربوط با توجه به گزارشهای عوامل نظارت کارگاهی

۱۶- بررسی و تایید درخواست پیمانکار در زمینه آماده بودن کار برای تحویل موقت، بازدید و کنترل کارهای اجرا شده، تایید آماده بودن کار برای تحویل موقت و بهره برداری یا اعلام عدم آمادگی برای بهره برداری، همراه با فهرست نواقصی که مانع بهره برداری است و اعلام آنها به کارفرما با توجه به گزارشهای عوامل نظارت کارگاهی

۱۷- تنظیم برنامه تحویل موقت و تهیه فهرست آزمایشها با هماهنگی کارفرما

۱۸- شرکت در هیات تحویل موقت، دستور انجام آزمایشها با نظر هیات یاد شده و بررسی نتایج آنها، صورتجلسه تحویل موقت و فهرست نواقص با همکاری عوامل نظارت کارگاهی

۱۹- هدایت و کنترل نظارت بر عملیات رفع نقص، شرکت در کمیسیون بررسی رفع نقص و تنظیم صورتجلسه رفع نقص با همکاری عوامل نظارت کارگاهی

۲۰- بررسی و اظهار نظر درباره جمع آوری تاسیسات و ساختمانهای موقت و خارج نمودن مصالح و تجهیزات اضافی و پاکسازی کارگاه یا ابقای آن با پیشنهاد لازم

۲۱- تحویل و تایید اسناد و مدارک طرح به کارفرما مانند نقشه های چون ساخت، دستورالعمل های راهبری و نگهداری

۲۲- تهیه و تنظیم شناسنامه طرح شامل مشخصات اصلی طرح و اهداف آن، نتایج حاصله از اجرای طرح در مقایسه با هدفهای پیش بینی شده، تغییرات انجام شده حین اجرا از نظر نقشه، مشخصات، زمان و هزینه و علل اعمال آنها، نکات مثبت و منفی روش اجرا، انعکاس روشهای جدیدی که در اجرا به کار گرفته شده است، معرفی قراردادهای طرح و اعلام نظر در مورد عملکرد پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات، نکات مثبت و منفی روشهای بهره برداری در دوره تضمین، اشکالات به وجود آمده در بهره برداری ناشی از طراحی و اجرا و رویدادهای ویژه دوره ساخت مانند سیلهای استثنایی، مستندسازی، تکمیل و تحویل آن در بستههای نرم افزاری در صورتی که مشاور، خدمات مهندسی و طراحی طرح را نیز انجام داده یاشد.

 خدمات کنترل کیفیت

۱- انجام بازرسی های دوره ای و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارها و تائیید صحت اجرای انها قبل از پوشیده شدن یا اجزای مراحل بعدی ضمن هماهنگی مامل با عوامل نظارت کارگاهی و ارائه راهکارهای مناسب و اصلاحی برای مشکلات احتمالی

۲- بررسی و تایید کنترل نقشه ها، محورها و ترازهای پیاده شده روی زمین و تایید انطباق انها با نقشه ها قبل از شروع عملیات هر قسمت و کنترل عملیات نقشه برداری در مراحل مختلف اجرای کار ضمن هماهنگی کامل با عوامل نظارت کارگاهی

۳- هماهنگی برای کنترل بر نگهداری نقاط نشانه و مبدا به وسیله پیمانکار

۴- اندازه گیری تغییر شکلها و جابجاییها و کنترل رواداریهای مجاز

۵- نظارت دوره ای بر نحوه نگهداری و انبار داری مواد و مصالح و تجهیزات در کارگاه و جابجایی آنها

۶- تهیه برنامه و دستور انجام آزمایشها و کنترل و تایید تنوع آزمایشهای مصالح و تجهیزات و کارهای انجام شده با تعیین نوع آزمایش و محل آنها

۷- کنترل و تایید فرآیند انجام آزمایشها، نتایج آنها و ابلاغ دستور کار به پیمانکار برای اصلاح مصالح و تجهیزات یا کارهای معیوب

۸- دستور اصلاح کارهای معیوب و پیگیری آنها

۹- تاید مشخصات مصالح م تجهیزاتی که باید در کار مصرف شود از نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی قبل از سفارش خرید و پیش از مصرف

۱۰- نظارت بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما  به پیمانکاران و بررسی و اعلام نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی قبل از سفارش خرید و پیش از مصرف

۱۱- تهیه دستورالعمل در مورد نظارت بر نحوه نگهداری و مراقبت از کارهای اجرا شده

۱۲- رسیدگی، اعلام نظر و تایید نقشه های کارگاهی تهیه شده به وسیله پیمانکاران

۱۳- بررسی و اعلام نظر و تایید نقشه های چون ساخت که به وسیله پیمانکاران تهیه میشود

خدمات برآورد، کنترل پرداختها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها

۱- بازبینی و به هنگام کردن اسناد مالی و حقوقی قراردادها از جمله برآورد هزینه خدمات و عملیات اجرایی و دیگر نیازهای دوره اجرا به منظور ارجاع کارها و خدمات و عقد قراردادهای مربوط

۲- بررسی و اظهار نظر نسبت به بودجه و اعتبار پیش بینی شده طرح به منظور اصلاح برنامه مالی

۳- تایید پرداخت اقساط پیش پرداختها

۴- ارائه دستورالعمل و فرمهای همسان و مناسب در مورد هماهنگی اندازه گیری کارهای انجام شده و مصالح پای کار و همچنین کنترل و تایید صورت وضعیتها و پرداختهای پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل طرح به منظور پرداخت از سوی کارفرما بر اساس گزارشهای عوامل نظارت کارگاهی

۵- کنترل تغییر مقادیر کارها و مبالغ اضافی یا نقایص پیمانها

۶- تعیین مبلغ باقیمانده کارها در انتهای هر سال و در مواقعی که مورد نیاز کارفرما باشد

۷- تطبیق تصمیمهای کارفرما با اسناد و مدارک پیمان مربوط و ابلاغ آنها برای اجرا

۸- بررسی و تایید قیمتهای جدید

۹- رسیدگی به تاخیر قراردادها و اعلام نظر در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن انها

۱۰- پیگیری برقراری انواع پوششهای بیمه ای لازم و رسیدگی مسائل بیمه در صورت بروز خسارت

۱۱- تحلیل و بررسی مسائل قراردادی و اعلام نظر در مورد دعاوی پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل و همکاری با کارفرما در حل و فصل اختلاف ها

۱۲-اصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و خدمات قراردادها

۱۳-رسیدگی به صورتحساب قطعی پیمانکاران، فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل

۱۴-بررسی و اعلام نظر درمورد استرداد تضمین های پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل بر اساس قراردادهای آنها

 

خدمات مربوط به دوره بهره برداری آزمایشی ( دوره تضمین ) و تحویل قطعی

۱-بازرسی و نظارت دوره ای و عملکرد طرح در دوره بهره برداری آزمایشی ( دوره تضمین )

۲-دستور انجام آزمایش ها در صورت لزوم و بررسی نتایج آنها

۳-بررسی و تحلیل اندازه گیری تغییر شکل ها و کنترل رواداری های مجاز

۴-کنترل نظارت بر انجام وظایف پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح در دوره تضمین

۵-رسیدگی به نواقص و معایب در دوره تضمین تهیه فهرست آنها و پیگیری و نظارت و رفع آنها به وسیله عوامل مربوط

۶-همکاری با کارفرما و بهره بردار برای اجرای صحیح روش ها و دستور العمل های بهره برداری

۷-حصول اطمینان از رفع معایب و تایید آمادگی کار برای تحویل قطعی در پایان دوره تضمین

۸-شرکت در هیئت تحویل قطعی و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *